Terma & Syarat Save For All

1. HERV SAVE FOR ALL (“Contest”) terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas (pada tarikh penyertaan Peraduan) yang merupakan penduduk Malaysia. Peraduan ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia dan tidak ditawarkan atau sah di luar Malaysia.
2. Kakitangan HERV Natural PLT, dan kumpulan syarikat SETTLESAT MEDIA, agensi berkaitan, leader, agent, dan keluarga terdekat tidak boleh menyertai pertandingan ini.
3. Peraduan berlangsung dari 1 Julai hingga 16 Julai 2020 (“Tempoh Peraduan”).
4. Peserta dikehendaki melayari laman web HERV dan mengisi segala butiran. Peraduan HERV SAVE FOR ALL menghendaki peserta menulis frasa mengapa mereka memilih HERV. Frasa bertulis terbaik berdasarkan kreativiti merupakan peluang cerah untuk memenangi hadiah.
5. Setiap peserta dibenarkan satu penyertaan setiap unit dibeli.
7. HERV NATURAL PLT berhak untuk menggantikan hadiah secara keseluruhan atau sebahagian dengan nilai yang serupa pada bila-bila masa mengikut budi bicara mereka tanpa notis, tanggungjawab atau pampasan terlebih dahulu.
8. Hadiah tidak boleh dipindah milik. Pemenang mesti mematuhi terma dan syarat yang dikenakan oleh pihak yang mengatur dan / atau menyediakan hadiah.
9. Pemenang akan diumumkan di laman web HERV dan media lain sepanjang tempoh peraduan.
10. HERV NATURAL PLT akan menghubungi pemenang melalui telefon bimbit atau alamat e-mel pemenang yang disediakan. Peserta digalakkan untuk memastikan telefon bimbit mereka aktif dan sentiasa memeriksa akaun e-mel mereka. Sekiranya pemenang tidak dapat dihubungi setelah tiga (3) percubaan dalam jangka waktu tiga (3) hari berturut-turut, mengikut budi bicara mutlaknya berhak untuk membatalkan kelayakan mereka dan Peserta yang memenuhi syarat berikutnya akan dipilih pemenang.
11. Pemenang dari kawasan Bangi, Kajang dikehendaki mengambil hadiah secara langsung dari pejabat HERV Natural PLT. Hadiah akan dihantar kepada pemenang outstation.
12. Penyertaan pendua atau tidak lengkap akan hilang kelayakan.
13. Pemenang perlu mengemukakan kad pengenalan asal dan nombor telefon bimbit mereka untuk tujuan pengesahan pemenang. Tidak ada wakil yang dibenarkan mengambil hadiah bagi pihak pemenang.
14. Hadiah diterima sepenuhnya dengan risiko pemenang, dan HERV Natural PLT tidak termasuk semua jaminan sehubungan dengan hadiah apa pun yang dibenarkan oleh undang-undang.
16. Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta telah menyatakan kebenarannya untuk disiarkan dalam media lain yang difikirkan sesuai oleh HERV NATURAL PLT untuk tujuan mengumumkan pemenang.
17. Penerimaan hadiah merupakan perjanjian tanpa syarat dan kebenaran pemenang kepada HERV Natural PLT dan agensinya untuk menggunakan nama, gambar dan / atau kesamaan pemenang untuk tujuan pengiklanan, editorial, promosi, pemasaran, perdagangan dan / atau tujuan lain tanpa lebih jauh pampasan dan notis, kecuali dilarang oleh undang-undang. HERV Natural PLT sepenuhnya berhak atas bentuk publisiti dan penerbitan tersebut.
18. Keputusan setelah diumumkan adalah muktamad dan mengikat. Pertikaian atau rayuan tidak akan dilayan.
19. Dengan menyertai Peraduan ini, setiap Peserta sepenuhnya dan tanpa syarat bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat.

20. Peraduan ini dalam semua aspek diatur oleh undang-undang Malaysia dan dengan memasuki Peraduan ini, setiap peserta dengan ini tunduk kepada bidang kuasa eksklusif pengadilan Malaysia. Walau bagaimanapun, menjadi tanggungjawab dan kewajiban masing-masing Peserta untuk memastikan bahawa dia mematuhi dan tidak melanggar undang-undang yang mungkin dikenakannya secara peribadi.
21. HERV Natural PLT berhak pada bila-bila masa, untuk menambah, menghapus, mengubah atau mengubah terma dan syarat di sini atau mengubah atau mengubah aspek mana pun dari Peraduan ini, secara keseluruhan atau sebahagian pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa dan mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis dan tanpa tanggungjawab kepada mana-mana peserta atau pihak lain. Tanpa menjejaskan perkara di atas, HERV Natural PLT berhak untuk membatalkan, menghentikan atau menangguhkan Peraduan ini, keseluruhan atau sebahagian pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa dan mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis dan tanpa tanggungjawab kepada mana-mana peserta atau mana-mana pihak lain. Tanpa menjejaskan perkara di atas, HERV NATURAL PLT berhak untuk membatalkan, menghentikan atau menangguhkan Peraduan ini pada bila-bila masa semasa Tempoh Peraduan tanpa sebarang notis dan tanpa sebarang tanggungjawab atau pampasan kepada mana-mana peserta atau pihak lain.

Content is protected. Right-click function is disabled.

Welcome

Stay in the loop on new products and expert guide on finding your Ching-Ching Skin. Your skin will thank you!